Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ САЙТА

1. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящите Общи Условия уреждат правилата за ползването, включително сключването на покупко-продажба през електронния магазин….

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
2.1. …. е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: …., със седалище и адрес на управление …..
2.2. …. администрира сайта и електронния магазин …… ….щe бъде наричано за краткост по-долу ТЪРГОВЕЦА.
2.3. Можете да се свържете с ТЪРГОВЕЦА на адрес гр. Варна,….., на телефон 000000 или на и-мейл адрес: .

3.ДЕФИНИЦИИ
3.1. Търговец – .
3.2. Сайт – домейнът …. и неговите поддомейни
3.3. Клиент/Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта … по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него и др.
3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Търговеца през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.5. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.6. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.7. Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на техническо средство, имащо връзка с Интернет, както и всяка информация в комуникацията (писмена или устна) между Търговеца и Клиентите.
3.8. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Търговеца Стоки, Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, платформа за разпращане на електронен мейлинг или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Търговеца относно съдържащата се в него информация.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Търговеца по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4. Търговецът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.6. Използваните изображения на продукти и услуги имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти и услуги могат да се различават от изображенията.
4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9. Всички продукти и услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
4.9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Търговецът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за информацията, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява да получи съответната Стока или Услуга от Търговеца срещу заплащане.
5.2. Търговецът има право да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката поради неплащане от страна на Купувача на договорената цена, изчерпване на свободните места за курсове, изчерпване на складови наличности, промяна на цените или по други неуточнени обстоятелства. При всички случаи Търговецът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. Единствената отговорност на Търговеца в подобен случай е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Търговеца, че Поръчката е потвърдена и приета.
5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
5.5. С регистрирането си в Сайта Купувачът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до сайта на Търговеца с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Търговецът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в негов ущърб по какъвто и да е начин.
6.3. Клиентът има право да се свързва с Търговеца на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати или игнорирани. Търговецът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
6.4. Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Търговецът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
6.5. Търговецът може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN).

7.ПОРЪЧКА
7.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
7.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
7.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Търговеца поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
7.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Търговеца да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
7.5. Търговецът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение за някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца при он-лайн или касови плащания
• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
7.6. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Търговеца, последният се задължава да възстанови платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде напълно възстановена, освен в случаите, определени в чл.10 и чл.11.
7.7. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Търговеца.
7.8. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Търговеца, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт.

8.ДОСТАВКА НА СТОКИ
8.1. Търговецът се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или на и-мейл на Купувача в случай на ваучери за кулинарни курсове.
8.2. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на гр. Варна. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Търговеца на/над стойност 200 лв. ще бъде безплатна за Клиента. Цената на доставката на продукти, предлагани от Търговеца на стойност под 200 лв. ще е спрямо актуалния тарифен план на ползваната от Търговеца куриерска фирма.
8.4. Търговецът не е отговорен за конкретната дата на пристигане на поръчка. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Търговеца, че ще достави Стоката не е спазена.

9.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
9.1. Продавачът се задължава да предоставя поръчаните и закупени Услуги на адрес гр.Варна, ул. “Д-р Кирил Йорданов” 69 или друг, изрично посочен от Купувача и одобрен от Търговеца адрес.

10. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ КУРСОВЕ И ДРУГИ УСЛУГИ, ОБВЪРЗАНИ С КРАЙНА ДАТА
10.1. При отказ от страна на Купувача от кулинарен курс, или всяка друга Услуга, обвързваща Търговеца с резервирането на определена дата и час, до 15 дни преди обявената дата за начало, на Купувача ще бъде възстановен пълния размер на платената предварително сума.
10.2. При отказ от курс между 14 и 8 дни преди обявената начална дата за курса, ще бъдат възстановени 50% от предварително заплатената сума.
10.3. При отказ от курс в срок равен или по-кратък от 7 дни преди обявената начална дата за курса, или при неявяване по време на курса, предварително заплатената сума не подлежи на възстановяване.

11.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
11.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

12.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
12.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели, съгласно Закона за личните данни и Регламента за защита на личните данни на ЕС.
12.2. Търговецът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Търговецът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото не е задължен от действащото законодателство.

13.РЕКЛАМА
13.1. Бюлетините на Търговеца, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от Търговеца или негови партньори.
13.2. Отказ от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

14.ФАКТУРИРАНЕ
14.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта са крайни.
14.2. При желание да получи фактура, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
14.3. Клиентът е съгласен да получи фактурата по електронен път на и-мейл, посочен от него.

15.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
16.1. Търговецът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Търговецът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

17.ОТГОВОРНОСТ
17.1 Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Търговеца.
17.2. Във всички останали случаи отговорността на Търговеца е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока/Услуга.

18.ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
18.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Търговеца.
18.2. Търговецът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
18.3. Всякакво Съдържание до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
18.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
18.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Търговеца за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Търговеца и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Търговеца, който има право да търси отговорност на Клиента за това.

19.ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
19.1. Търговецът събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, наричан по-нататък за краткост Регламента, Закона за защита на личните данни и Наредба 1 от 30.01.2013 г., касаеща Мерките за Защита на Личните Данни.
19.2. Търговецът е регистриран като администратор на лични данни с ….
19.3. Търговецът обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и само за посочените цели.
19.4. Търговецът събира минимум необходми лични данни за целите на обработка и потвърждение на направени поръчки на стоки и услуги, комуникация с клиентите и за провеждането на директен маркетинг.
Данните, които Търговецът събира, са следните:
– Име
– Фамилия
– Имейл
– Телефонен номер

Целта на събирането на данните е: обработка и потвърждение на направени поръчки на стоки и услуги, контакт с клиентите относно статуса на поръчките им и обратна връзка, други търговски дейности като маркетинг и реклама, анализ на динамиката на пазара и други.
19.4. Срокът за съхранение на събраните лични данни е 5 години, след което те ще бъдат заличени от базата данни на Търговеца.
19.5. Чрез попълването на данните във формуляра за регистрация и/или създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Търговеца и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени от Търговеца, законосъобразно и добросъвестно.
19.6. Търговецът се задължава да не прехвърля или предоставя поверените му лични данни, освен в изрично предвидените в закона случаи.
19.7. Всеки клиент има право на достъп до личните си данни, с които Търговеца разполага, право да поиска корекция на личните си данни, /за да бъдат верни/, право личните му данни да бъдат изтрити, право да ограничи обработката им и/или да възрази срещу обработката на личните си данни за определени цели като изпрати писмено съобщение на адреса за комуникация на гр. Варна, ул. “Д-р Кирил Йорданов” 69 или на е-mail info@kulinar.bg

20.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

21.ПРИЛОЖИМО ПРАВО
21.1. Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуални спорове, възникнали между Търговецът и Kлиент/Купувач ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.